Hlavná stránka keyboard_arrow_rightOchrana osobných údajov
keyboard_arrow_leftHlavná stránka

Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“)

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov – ako dotknutých osôb – je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri výkone našej podnikateľskej činnosti.
Uverejnením nižšie uvedených ustanovení na základe čl. 13 a 15-22 GDPR na stránke www.makronkovo.sk si spoločnosť MAKRONKOVO s.r.o. plní svoju informačnú povinnosť v zmysle GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

MAKRONKOVO s.r.o., Zvolenská cesta 85, 974 05 Banská Bystrica je prevádzkovateľom v zmysle ustanovení čl. 4 bod 7 GDPR. Ako prevádzkovateľ určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom a ako dlho a môžeme vybrať na určité spracovanie osobných údajov prípadných ďalších spracovateľov, ktorým tieto údaje poskytujeme výlučne za podmienok stanovených GDPR.

Aké údaje zhromažďujeme

Pre realizáciu Vašich objednávok potrebujeme spracovávať Vaše osobné údaje v našich informačných systémoch v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, PSČ, číslo telefónu, e-mailová adresa, ak ste podnikateľ, tak aj IČO a miesto podnikania (ďalej ako „osobné údaje“).

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

1. Na Realizáciu obchodnej transakcie s Vami a dodanie tovaru na Vami určené miesto (vykonávanie našej podnikateľskej činnosti prostredníctvom zmluvných vzťahov s fyzickými osobami uzatvorených na základe Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka) – nepotrebujeme Váš súhlas.
Právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a osobné údaje sa uchovávajú 10 rokov.

2. Na plnenie si našich zákonných povinností na základe osobitných zákonov v oblasti účtovníctva a správy daní – nepotrebujeme Váš súhlas.
Právnym základom spracovania osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a osobné údaje sa uchovávajú 10 rokov

3. Na účely marketingovej komunikácie a zlepšenia našich služieb – zasielanie informačných emailov a/alebo emailov o nových ponukách produktov a služieb – iba na základe Vášho súhlasu.
Právnym základom spracovania osobných údajov je Váš súhlas ako dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR a osobné údaje sa uchovávajú počas doby trvania udeleného súhlasu až do jeho odvolania. Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely vyjadríte vyplnením emailu pri prihlásení sa na odber noviniek na www.makronkovo.sk.

Akým tretím stranám Vaše dáta poskytujeme?

Na naplnenie spomínaných účelov poskytujeme Vaše osobné údaje týmto tretím stranám: FT&A- SERVICES, s.r.o. Pod Stráňou 31, Banská Bystrica 974 09
K cezhraničnému prenosu osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nedochádza.

Aké máte práva ako dotknutá osoba?

Na základe ustanovenia čl. 13 GDPR ako dotknutá osoba beriete na vedomie, že:
máte právo požadovať od nás prístup k svojim osobným údajom – my Vám doložíme v lehote 14 dní, aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo;
máte právo požadovať od nás ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania – ak sa u Vás niečo zmení alebo ak sú akékoľvek osobné údaje neaktuálne alebo neúplné; právo na obmedzenie spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu; obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.
V prípade, že požiadate o výmaz Vašich osobných údajov, Vaše osobné údaje vymažeme zo svojho systému aj zo systému všetkých prípadných spracovateľov, okrem prípadov, keď sme viazaní zákonnou povinnosťou – napr. vystavené daňové doklady (faktúry) musíme evidovať po dobu stanovenú zákonom. Tieto vymažeme až po uplynutí zákonnej doby našej povinnosti;
máte právo namietať proti spracúvaniu našou spoločnosťou, ako aj právo na prenosnosť údajov – ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe v lehote 30 dní;
máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
ak ste poskytli na spracovanie osobných údajov súhlas, máte právo súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to zaslaním emailu na adresu: makronkovo@makronkovo.sk; poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak, následkom neposkytnutia osobných údajov nebude možné účel, na ktorý sa Vaše osobné údaje takýmto spôsobom spracúvajú, z našej strany plniť;
– z našej strany ako Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

V prípade, že dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov, túto skutočnosť Vám bez zbytočného odkladu oznámime.
V zmysle čl. 34 GDPR sa oznámenie podľa predchádzajúcej vety nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok:
– prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie
– prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby pravdepodobne už nebude mať dôsledky;
– by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.

Ochrana osobných údajov nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré je spoločnosť MAKRONKOVO s.r.o. povinná vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo sa stanú neaktuálnymi.

Týmto si vyhradzujeme právo kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že dôjde k zmene týchto podmienok, táto zmena bude daná do pozornosti všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.